Tudni kell ezekről a szerződésekről, hogy ezek ún. összkockázatú biztosítások.

C.A.R. - összkockázatú építés-szerelésbiztosítás (Contractors All Risks Insurance)

E.A.R. - összkockázatú gép- és technológiai-szerelésbiztosítás (Erection All Risks Insurance)

 

Mióta képesek vagyunk rá, folyamatosan építjük, és átalakítjuk a környezetünket, ám épületeik az építés során gyakran esnek áldozatul természeti katasztrófáknak, tűznek vagy akár emberi hibának. Ezeket a balesetszerű károkat téríti az Építés-Szerelés biztosítás, amely kiterjed az építés során másoknak okozott károkra is. A biztosítás a helyszínen való építkezés kezdetével lép életbe és az elkészülésig, azaz a használatbavételi engedély megszerzéséig érvényes. Természetesen plusz biztosítási díj ellenében ez az időtartam kibővíthető.

Az Építés-szerelés biztosítás tartalmaz kiegészítő szűkítő és bővítő záradékokat, azaz testre szabható az egyedi igényeknek megfelelően. Alapja ezen biztosításoknak a tervdokumentáció. A biztosítás fedezetébe bevonható a mély- és magasépítési munkálatok, a szerkezeti elemek, építőanyagok, szerszámok és munkagépek, berendezések, valamint a szerelési munkálatok teljesítése is.

A biztosítással fedezetbe vonhatóak, sőt egy meglévő épület átalakítása vagy egy közeli épület melletti munkálatok során mindenképpen célszerű is fedezetbe vonni a már meglévő épületeket – beleértve a környezetüket is –, illetve egy esetleges káreseményhez kapcsolódó költségeket, mint például romeltakarítás, szakértői díj, stb.

 

A CAR és EAR módozatoknál a biztosítási fedezet a biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselési helyeken

  • CAR esetén: a tervdokumentáció szerinti magyarországi építési területen és a felek megállapodása alapján a vállalkozási szerződésben külön megnevezett felvonulási területen illetve, a biztosítási szerződésben meghatározott építési beruházás kivitelezése során bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki. Építési beruházásnak az építési tevékenység megvalósításával összefüggésben végzett gazdasági, és építésügyi tevékenységek összessége minősül.
  • EAR esetén: a tervdokumentáció szerinti magyarországi szerelési területen) bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki.

 

A CAR/EAR biztosításnak három elemből épül fel, melyek a következők:

 

I. fejezet CAR esetén - vagyonbiztosítás:

Biztosítási esemény a biztosított vagyontárgyaknak balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkezett minden olyan közvetlen fizikai károsodása, amely a vagyontárgy rendeltetésszerű használata, illetőleg az építési tevékenység folytatása érdekében a károsodott vagyontárgy javítását, helyreállítását, pótlását teszi szükségessé, és amellyel kapcsolatban a biztosító szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki.

 

I. fejezet EAR esetén - vagyonbiztosítás:

A jelen vagyonbiztosítási feltételek szerint biztosítási esemény a biztosított vagyontárgyaknak balesetszerűen - előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt - bekövetkezett minden olyan közvetlen fizikai károsodása, amely a vagyontárgy rendeltetésszerű használata, illetőleg az szerelési tevékenység folytatása érdekében a károsodott vagyontárgy javítását, helyreállítását, pótlását teszi szükségessé, és amellyel kapcsolatban a biztosító kártérítési kötelezettségét nem zárta ki.

 

II. fejezet CAR/EAR esetén - felelősségbiztosítás:

A biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott módon és mértékben megtéríti a biztosított helyett azokat a személysérüléses és dologi károkat, amelyeket a biztosított a biztosítás tárgyát képező építési/szerelési munkák során harmadik személynek okozott, és amelyekért a magyar jog szabályai szerint felelősséggel tartozik, valamint amely nem minősül biztosítási fedezetből kizárt kárnak/nem vagyoni sérelemnek.

 

III. fejezet CAR/EAR esetén - üzemszünet-biztosítás:

A jelen különös feltételek szerint üzemszünet biztosítási eseménynek minősül a biztosítás tárgyát képező építési és/vagy szerelési tevékenység során, a biztosított létesítményben a kockázatviselési időszak alatt az építés és/vagy szerelés biztosítási szerződés I. fejezetében (vagyonbiztosítás) meghatározott biztosítási eseménynek minősülő káresemény következményeként a biztosítottnak veszteséget okozó átadási késedelem bekövetkezése.

 

 

Kérem válassza ki milyen ügyben keres minket!
Fájlok feltöltése
Browse Files
Az adatkezelési tájékoztatóban leírtakat megismertem, adataim kezeléséhez hozzájárulok.
Szeretnék feliratkozni a hírlevélre.
Küldés

Partnereink