felelősségbiztosítás

 • Adatvédelmi / informatikai

  A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

   

  Adatvédelmi (GDPR) biztosítás

   

  Az ügyfelek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban reális kockázat lehet az adatvédelmi szabályok megsértésével kapcsolatban elszenvedett vagy okozott károk fedezete. Erre ma már több biztosító kínál korrekt, akár az esetleges bírságokra is kiterjedő biztosítási védelmet, ún. adatvédelmi (GDPR) biztosítást. Ennek ellenére célszerű ezen adatkezelési folyamatainkat körültekintően megalkotni, hiszen lehetnek olyan kizárások is az egyes biztosítóknál, amely alapján nem térítene egy eseleges káresemény kapcsán e módozat.

  A személyes adatok kezelését és feldolgozását szabályozza – de nem kizárólagosan – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

  Általában három esemény tartozhat ide:

  1. Adatvédelem és titoktartási kötelezettség megsértésének fedezete

  A biztosító megtéríti a biztosított helyett vagy a biztosítottnak, a biztosítottal szemben az adatvédelem vagy titoktartási kötelezettség megsértése miatt először a biztosítási tartam, vagy a felek megállapodása esetén a felfedezési időszak alatt érvényesített igénnyel összefüggésben felmerült kárt és a védekezés költségeit.

  2. Hálózati biztonság megsértésének fedezete

  A biztosító megtéríti a biztosított helyett vagy a biztosítottnak, a biztonságot sértő jogellenes és kárt okozó magatartás miatt bekövetkezett adatvédelem vagy titoktartási kötelezettség megsértésével összefüggésben a biztosítottal szemben először a biztosítási tartam, vagy a felek megállapodása esetén a felfedezési időszak alatt érvényesített igénnyel összefüggésben felmerült kárt és a védekezés költséget.

  3. Hatósági bírság fedezete

  A biztosító - a biztosítási részletezőben meghatározott szublimit erejéig - megtéríti a biztosított helyett vagy a biztosítottnak a biztosítottal szemben az adatvédelem megsértésével összefüggésben először a biztosítási tartam, vagy a felek megállapodása szerinti felfedezési időszak alatt a hatóság által érvényesített igénnyel összefüggésben felmerült bírságot és a védekezés költségeit.

   

   

  Informatikai cégek szakmai felelősségbiztosítása

   

  IT szakmai felelősségbiztosítás, valamint kapcsolódó biztosítási fedezetek (általános, termék-, szolgáltatói felelősség) szoftverfejlesztéssel, alkalmazásfejlesztéssel, adatelemzéssel foglalkozó cégek számára javasolt.

  Mire nyújt védelmet a biztosítási fedezet?

  • Üzleti tevékenységek folytatása során, szakmai kötelesség megszegéséből adódó műhibákra,
  • Előbbiekkel kapcsolatos jogvédelmi költségekre, díjakra és kiadásokra.
  • Kiegészítő szolgáltatásokra: bíróságon megjelenés költségtérítése, felfedezési időszak kiterjesztése, rágalmazás és becsületsértés, számítástechnikai rendszerekkel kapcsolatos dokumentumok, feljegyzések, nyilvántartások pótlása.

  Kinek ajánljuk elsősorban ezt a kombinált biztosítási fedezetet?

  Főként a következő tevékenységek esetén:

  • csomagolt szoftverek fejlesztése, eladása, forgalmazása
  • egyedi szoftverek fejlesztése,
  • adatfeldolgozás,
  • létesítmény-irányítás,
  • szoftver karbantartás,
  • általános számítógépes tanácsadás,
  • stratégiai tervezés,
  • beszerzési tanácsadás,
  • rendszerauditálás,
  • biztonság menedzsment.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • BÁF / CMR árufuvarozói biztosítás

  BÁF / CMR árufuvarozói felelősségbiztosítás

   

  A logisztikai biztosítások célja a bonyolult logisztikai tevékenység kockázatainak csökkentése, az azokból adódó költségek minimalizálásával, amelynek legjobb eszköze a biztosítási védelem. A legismertebb (nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás, nemzetközi árufuvarozói felelősségbiztosítás (CMR) és belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítás (BÁF), szállítmányozói felelősségbiztosítás, raktározói felelősségbiztosítás) biztosítási módozatok szakszerű kombinációja lehetőséget nyújt arra, hogy akár a komplex logisztikai folyamat kockázatait kezelje a vagyontárgy megóvásában érdekelt fél.

  Fontos tisztázni, hogy a BÁF és CMR módozatok az áru fuvarozójának felelőssége esetén téríthet, de ha a szállítmányozó (speditőr) hibázik, arra e módozatok nem térítenek. ezekben az esetekben szállítmányozói felelősségbiztosítás fedezete téríthet.

   

  BÁF árufuvarozói felelősségbiztosítás

   

  BÁF biztosítás, azaz a Belföldi Közúti Árufuvarozói Felelősségbiztosítás szerződés szerint a biztosító a biztosított helyett térít, amikor fuvarozói minőségben az ide vonatkozó jogszabályok értelmében a szállított árúban keletkezett sérülés, esetleg elvesztés miatt a fuvarozót terhelné kártérítési kötelezettség. A biztosítási díjat a biztosító a fuvareszközök száma és a szállítmány jellege alapján határozza meg. A szerződésben meghatározott káreseményenkénti limit és éves kárkifizetési limitek szerint téríti meg a biztosító az esetlegesen bekövetkezett károkat. A limitek mértéke, mind a káronkénti és mint az évenkénti összegei kérés szerint teljes mértékben variálhatóak.

  E biztosítási módozatot az kötheti meg, aki jogosult belföldi közúti árufuvarozói tevékenységre és Magyarországon bejegyzett vállalkozással rendelkezik. Ahhoz, hogy egy fuvarozó érvényes biztosítási ajánlattal rendelkezzen, elsősorban szükség van a közúti engedély másolatára, a cégszerűen kitöltött ajánlati adatközlő lapra, valamint a cégszerűen aláírt elfogadott díjajánlatra.

   

  CMR árufuvarozói felelősségbiztosítás

   

  A CMR Nemzetközi Árufuvarozói Felelősségbiztosítás olyan árukárokra nyújt fedezetet, amelyek a fuvarozó felelősségi körébe tartoznak. Fontos kiemelni, hogy a fuvarozó felelősségét a Nemzetközi CMR Egyezmény jelentősen korlátozza, és lényegében CMR biztosítás nélkül nemzetközi fuvarozást nem is lehet végezni. Nagyon fontos része ennek az egyezménynek, hogy e biztosítási módozat ún. súlykorlátos biztosítás, azaz a fuvarozó, az általa szállított áruért mindössze 8,33 SDR (aranyfrank)/kg azaz kb. 10 €/kg összegig felelős. Ennek megfelelően bizonyos áruköröknél a CMR biztosítás abban az esetben is csak kis mértékben kártalanítja a tulajdonost, ha a fuvarozó felelőssége vitathatatlan. Éppen ezért az egyes árucikkek esetében, amelyek a súlyukhoz képest ennél nagyobb értékűek célszerű szállítmánybiztosítást is kötni (pl. híradástechnikai eszközök, gyógyszerek, stb.).

  Fontos kiemelni, hogy felelősségbiztosításról lévén szó, az olyan árukárok, amelyek nem a fuvarozó felelősségi körébe tartoznak (pl. vis maior esemény) a BÁF/CMR biztosítás nem térít! Azokban az esetekben sem tehető felelőssé a fuvarozó, ha nem ismert, hogy a folyamat mely szereplőjénél keletkezett a kár. CMR esetében hibázhatott adott esetben ugyanis a hajóstársaság, az átrakodást és közbenső tárolást végző logisztikai szolgáltató, vagy a közúti fuvarozó egyaránt.

  Az árukár oka lehet az is, hogy a szállítmányozó nem látja el kielégítő információkkal a fuvarozóját (pl. nem közli az áru érzékenységét).

   

   

  Összegezve tehát a BÁF és a CMR biztosítás is csak a fuvarozó hibájából bekövetkező árukárokat téríti meg a feltételeikben meghatározott módon a szerződésben foglalt limit erejéig. Fontos tisztában lenni, hogy az árufuvarozói felelősségbiztosítások nem helyettesítik a szállítmánybiztosítást, amely pár esetet leszámítva minden árukárt megtérít.

  Mivel sok-sok záradék is tartozik minden logisztikai biztosításhoz, így célszerű egy szakember tanácsát is kikérni szerződéskötéskor.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Bérbeadói/bérlői felelősségbiztosítás

  Vállalati felelősségbiztosítások

   

  A vállalkozásokat emberek alkotják, így a hibázás lehetősége is adott, melyekért sok esetben a vállalkozás tartozik anyagi és erkölcsi felelősséggel. A felelősségbiztosítás számos esetben jelentős segítség a cégek számára, hiszen ezáltal a biztosító - egy szerződés keretein belül - mentesíti a biztosítottat a személyi sérüléses, valamint tárgyrongálási károkért. Valamennyi felelősségbiztosítási módozat esetében kijelenthető, hogy egy felelősségi kár esetén a biztosítási szerződés feltételei alapján a biztosító csak abban az esetben nyújt kártérítést, ha az okozott kárért a károkozó kártérítési kötelezettsége a magyar jog szabályai szerint fennáll. A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

  A felelősségbiztosításoknál általában a díjszámítási alap a vállalkozás előző évi nettó éves árbevétele, illetve munkáltatói felelősségbiztosítás esetében a munkavállalók száma is lehet díjszámítási alap. Emellett nyilván a díjat befolyásolja a kártérítési káronkénti és biztosítási időszakonkénti limitje.

  Érdemes az aktualizált árbevételt bejelenteni minden évben a biztosító társaság felé, mert a felelősségbiztosításnál is alkalmazzák a biztosító társaságok az alulbiztosítottság miatti arányos kártérítést.

   

   

   

  Bérbeadói felelősségbiztosítás

   

  A biztosító mentesíti a bérbeadót az általa a bérlőnek a bérleményben elhelyezett ingóságaiban és saját beruházásaiban okozott károk megtérítése alól, amely okozásáért a bérleti jogviszony alapján felel.

  Másképpen, amennyiben a vállalkozás rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal és azt bérbe adja (akár vállalat csoporton belüli cég részére is) rendelkeznie kell ezzel a fedezettel a bérlő vagyontárgyaiban esetlegesen okozott károk megtérítése érdekében.

   

   

  Bérlői felelősségbiztosítás

   

  A biztosító mentesíti az ingatlan bérlőjét a bérbeadó tulajdonában lévő ingóságaiban és ingatlanában okozott károk megtérítése alól, amelyért a bérlő a bérleti jogviszony alapján felel.

  Másképpen a fedezet alapján a biztosító megtéríti az ingatlan tulajdonosának/bérbe adójának a bérlő által, bérlői minőségben okozott károkat. Amennyiben a társaság bérelt ingatlanokkal rendelkezik, ez a fedezet nem hiányozhat a portfólióból.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Könyvelői felelősségbiztosítás

  A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

   

  Könyvelői felelősségbiztosítás

   

  Erre a módozatra a könyvelői, adótanácsadói vagy könyvvizsgálóknak lehet szüksége. E szakmai felelősségbiztosítás kiterjed könyvelői, bérszámfejtői, bérügyintézői, termékdíj bevallási, adótanácsadói tevékenységre is. A szakmai felelősségbiztosítások a nem megfelelő minőségű szolgáltatással okozott, az ügyfél által elszenvedett, jellemzően tisztán pénzügyi veszteségekre nyújtanak fedezetet. (könyvelő a szakmai tevékenységével ritkán okoz ugyanis személyi sérüléses, vagy dologi kárt). A legújabb feltételek azonban már ezt a kockázatot is tartalmazzák.

  Mi számít szakmai hibának?

  A terület szakértőjeként a szakma szabályai szerint elvárható gondossággal kell a tevékenységüket végezni. Amennyiben a tevékenység folytatása során tévedésből, mulasztásból, a szakma szabályait megszegik, szakmai felelősségről beszélhetünk. Könyvelők szakmai felelősségbiztosítása esetében jellemzően tehát téves adómegállapítás, késedelmes benyújtás, hibás vegy hiányos bejelentés beküldése nevezhető szakmai hibának.

  E módozatban megtéríti a biztosító, magát a NAV bírságot, a késedelmi pótlékot, és az ügyfél által igazolt esetleges többletköltségeket, károkat. Nem térül ugyanakkor maga a megállapított adóhiány, hiszen az adó nem a hibás könyvelés következtében keletkezett, és nem térülnek a könyvelő saját költségei, azaz a javító bevallások elkészítésének ráfordításai. Ez egyes biztosítóknál eltérőek a szabályozások az esetleges jogi védekezés költségeivel kapcsolatosan. Jogvita esetén egyes esetekben a jogi védekezés költségei a fedezet részét képezik. A kártérítést a biztosító mindig az önrészesedés mértékével csökkenti.

  Mivel a felelősségre vonásra az elévülési ideig, tehát 5 évig van lehetőség, hasznosnak bizonyulhat a biztosítás esetében az utófedezet igénylése. Az utófedezet az egyes biztosítóknál eltérő módon szabályozott, van ahol a teljes időszak alatt szükséges a pótdíj fizetés, de van olyan biztosítótársaság is, ahol csak a felelősségbiztosítási szerződés megszüntetésekor kell pótdíjat fizetni. Utófedezet hiányában a biztosító a szakmai felelősségbiztosítási szerződés megszűnését követően 30 napig nyújt fedezetet a szerződés hatálya alatt bekövetkezett esetleges károkra. Ezt követően nincsen lehetőség a biztosított időszakban elkövetett hibákból eredő kárbejelentésre.

  Visszamenőleges fedezettel a múltban elkövetett, de a biztosítási szerződés megkötésének időpontjában még nem ismert szakmai hibákra terjeszthetjük ki a biztosítási védelmet. Több biztosító is kínál erre megoldást, így kiterjed a biztosítás azokra a károkra is, ami biztosítás létrejötte előtt elkövetett hibából ered. Természetesen elvárás, hogy a biztosítás megkötése után derüljenek ki a károk, olyan károkra nem terjed ki a fedezet, ami a biztosításkötéskor ismert. Ezt a kiterjesztést "retroaktív fedezetnek" vagy időbeli hatály kiterjesztésének hívják, és többlet díja van, de viszonylag olcsó. Például könyvelők és könyvvizsgálók esetén a retroaktív fedezet az elmúlt 5 évben elkövetett hibákra terjed ki.

  Vitás esetekben a biztosító az eseményen kívülállóként készít szakvéleményt, állapítja meg a kártérítési igény jogosságát, vagy utasítja el azt.

  A könyvelői felelősség díját befolyásolja a tevékenységből származó árbevétel, a kártérítési limit és az önrészesedés mértéke, valamint a kiegészítő fedezetek (utófedezet, retroaktív fedezet).

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

  Vállalati felelősségbiztosítások

   

  A vállalkozásokat emberek alkotják, így a hibázás lehetősége is adott, melyekért sok esetben a vállalkozás tartozik anyagi és erkölcsi felelősséggel. A felelősségbiztosítás számos esetben jelentős segítség a cégek számára, hiszen ezáltal a biztosító - egy szerződés keretein belül - mentesíti a biztosítottat a személyi sérüléses, valamint tárgyrongálási károkért. Valamennyi felelősségbiztosítási módozat esetében kijelenthető, hogy egy felelősségi kár esetén a biztosítási szerződés feltételei alapján a biztosító csak abban az esetben nyújt kártérítést, ha az okozott kárért a károkozó kártérítési kötelezettsége a magyar jog szabályai szerint fennáll. A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

  A felelősségbiztosításoknál általában a díjszámítási alap a vállalkozás előző évi nettó éves árbevétele, illetve munkáltatói felelősségbiztosítás esetében a munkavállalók száma is lehet díjszámítási alap. Emellett nyilván a díjat befolyásolja a kártérítési káronkénti és biztosítási időszakonkénti limitje.

  Érdemes az aktualizált árbevételt bejelenteni minden évben a biztosító társaság felé, mert a felelősségbiztosításnál is alkalmazzák a biztosító társaságok az alulbiztosítottság miatti arányos kártérítést.

   

   

   

  Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

   

  A biztosító mentesíti a biztosítottat az általa környezetszennyezéssel, a környezet igénybevételével okozott személyi sérüléses, valamint tárgyrongálási károk megtérítése alól.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Lakásbiztosítás

  Lakásbiztosítás

   

  Egy család egyik legfontosabb vagyona az ingatlana (legyen szó lakásról, családi házról vagy nyaralóról) és a benne lévő tárgyaik (általános-, nagy értékű-, esetleg különleges ingóságok, mint pl.: műtárgy, ékszer, bélyeggyűjtemény, stb.), melyek védelmére mindenki nagy hangsúlyt fektet. Számos kár érheti otthonát és az otthonában tárolt ingóságait. Az lakásbiztosítás – többek között – megtéríti Önnek a tűz, a robbanás, a különböző meteorológiai események, a betöréses lopás, rablás és üveg károkat és még további közel 50 választható kiegészítő fedezetre adhat biztosítási védelmet. Persze az egyes biztosítótársaságok mind a feltételeikben, mind a kialakított csomagjaikban jelentős eltérés mutatnak.

  Alapfedezetek minden lakásbiztosításban a tűz és elemi károk, valamint az idegen jármű ütközése. Kiegészítő fedezetek között minden biztosítótársaságnál más és más fedezetet találhatunk, és nem mindegyiknél ugyanazokat. A teljesség igénye nélkül ezek: tűz nélküli füst- és koromszennyezés, napkollektorok/napelemek bizonyos kárai, vízkárok, kisállat biztosítás, okmánypótlás, kiterjesztett garancia és mobil eszköz biztosítás, bővített balesetbiztosítás, lakásdoktor, síremlékek biztosítása, kerti növényzetek biztosítása, szabadban tárolt vagyontárgyak, CT és MR szolgáltatás, stb.

  Tehát egy lakásbiztosítás nagyon széles fedezeti körrel bírhat.

  Az általában modul rendszerű ingatlanokra kínált – sokszor összetettebb feltételű és az egyes biztosítótársaságoknál jelentősen eltérő feltételű – lakásbiztosítási lehetőségek közül egy jó szakember segítségével mindenki maga választhatja ki a számára legfontosabbnak tartott fedezeti kört.

   

  Fontos megjegyezni, hogy a már érvényben lévő lakásbiztosítási szerződését is érdemes legalább 3 évente felülvizsgáltatni, mert egyrészről a piac folyamatos változásai lehetőséget biztosítanak arra, hogy mindig a legkorszerűbb megoldásokkal védekezzünk a kockázatok ellen, de csak a rendszeres szerződés karbantartással tudjuk elkerülni az alulbiztosítottságból adódó aránylagos kártérítést.

   

  Abba még egyetlen család se ment tönkre, hogy biztosítást kötött, de abba már igen, ha nem kötött.

   

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

   

   

 • Munkáltatói felelősségbiztosítás

  Vállalati felelősségbiztosítások

   

  A vállalkozásokat emberek alkotják, így a hibázás lehetősége is adott, melyekért sok esetben a vállalkozás tartozik anyagi és erkölcsi felelősséggel. A felelősségbiztosítás számos esetben jelentős segítség a cégek számára, hiszen ezáltal a biztosító - egy szerződés keretein belül - mentesíti a biztosítottat a személyi sérüléses, valamint tárgyrongálási károkért. Valamennyi felelősségbiztosítási módozat esetében kijelenthető, hogy egy felelősségi kár esetén a biztosítási szerződés feltételei alapján a biztosító csak abban az esetben nyújt kártérítést, ha az okozott kárért a károkozó kártérítési kötelezettsége a magyar jog szabályai szerint fennáll. A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

  A felelősségbiztosításoknál általában a díjszámítási alap a vállalkozás előző évi nettó éves árbevétele, illetve munkáltatói felelősségbiztosítás esetében a munkavállalók száma is lehet díjszámítási alap. Emellett nyilván a díjat befolyásolja a kártérítési káronkénti és biztosítási időszakonkénti limitje.

  Érdemes az aktualizált árbevételt bejelenteni minden évben a biztosító társaság felé, mert a felelősségbiztosításnál is alkalmazzák a biztosító társaságok az alulbiztosítottság miatti arányos kártérítést.

   

   

   
   

  Munkáltatói felelősségbiztosítás

   

  A biztosító mentesíti a munkáltatót munkavállalójának munkaviszonyával, munkabalesetével (munkahelyi baleset) összefüggésben okozott károk megtérítése alól.

  Másképpen megfogalmazva a magyarországi joggyakorlat, figyelemmel a 2012. évi I. tv. (a Munka Törvénykönyve) rendelkezéseire, a foglalkoztatottakkal szembeni felelősség tekintetében az objektív felelősség elvét alkalmazza. A munkáltatói felelősségbiztosítás alapján a biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyeket a munkáltatóval szemben, az üzemi balesetet szenvedett munkavállaló kárával kapcsolatban jogszerűen érvényesítenek. E fedezett hivatott arra is, hogy mentesítse a munkaadót a sérelemdíj megtérítése alól, melynek a megfizetésére a biztosított – személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Rendezvényszervezői biztosítás

  A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

   

  Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás

   

  A rendezvény szó hallatán mindenkinek beugrik valami, pl. egy sportesemény, egy koncert, egy szakmai konferencia, stb. Ebben az esetben célszerű ezt a módozatot igénybe venni, hiszen ha egy rendezvényen vagy egy rendezvénnyel kapcsolatban egy személy kárt szenved (akár dologi, akár személyi sérüléses) és tudja bizonyítani, hogy ez összefüggött a rendezvénnyel, akkor a keletkezett kárt a károkozónak meg kell térítenie.

  Másképpen, a rendezvényszervezői felelősségbiztosítás a biztosított által szervezett, lebonyolított rendezvények során, vagy következtében okozott személyi sérüléses, megbetegedéses, haláleseti, dologi, és szennyezési károkra szóló felelősségbiztosítás. Ennek a biztosításnak köszönhetően a biztosító megadott összeg mértékéig téríti a kárt.

  Ahány rendezvény, annyiféle igény, azaz nincs két egyforma rendezvény, így Önnel közvetlenül egyeztetve tudunk javaslatokat, ajánlatokat tenni a felelősségbiztosítás típusára és tartalmára vonatkozóan. Célszerű tehátegy szakember segítségét is igénybe venni a kielégítő fedezet eléréséhez.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Szállítmányozói felelősségbiztosítás/szállítmánybiztosítás

  Szállítmányozói felelősségbiztosítás/szállítmány biztosítás/

   

  A logisztikai biztosítások célja a bonyolult logisztikai tevékenység kockázatainak csökkentése, az azokból adódó költségek minimalizálásával, amelynek legjobb eszköze a biztosítási védelem. A legismertebb (nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás, nemzetközi árufuvarozói felelősségbiztosítás (CMR) és belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítás (BÁF), szállítmányozói felelősségbiztosítás, raktározói felelősségbiztosítás) biztosítási módozatok szakszerű kombinációja lehetőséget nyújt arra, hogy akár a komplex logisztikai folyamat kockázatait kezelje a vagyontárgy megóvásában érdekelt fél.

   

  Szállítmányozói felelősségbiztosítás

   

  A szállítási folyamat egyik fontos résztvevője a szállítmányozó, a speditőr. A szállítmányozó (speditőr) felelősségi körébe tartozik az áru a megadott címre, a megadott határidőn belüli eljuttatása, ill. a fuvarozók és biztosításaik ellenőrzése. A szállítmányozói felelősségbiztosítás alapvetően hibás diszponálás esetén térít, de ide tartozhat a fuvarozó CMR biztosításának ellenőrzésének elmulasztása, illetve a fuvarfeltételek nem megfelelő kikötése is.

  A szállítmányozói felelősségbiztosítás kiegészíthető raktározói, valamint vámügynöki tevékenységre vonatkozó záradékokkal.

   

  Szállítmánybiztosítás

   

  Az áru szállítása, szállítmányozása, fuvarozása során megfelelő kockázatkezelés esetén, a szállítmánybiztosítás a legtöbb áruféleség esetén elengedhetetlen. Ez a biztosítás kártalanítja ugyanis a tulajdonost a szállítás közben bekövetkező árukárok esetén. Mivel úgynevezett All-risk vagyonbiztosításról (összkockázatú) van szó, a biztosító minden, a kizárási listában nem szereplő káreseményt megtérít a tulajdonos részére. Ne feledjük azonban, hogy a szállítmánybiztosítók előszeretettel vizsgálják, hogy a káresemény bekövetkezése valamely szereplőnek felróhatóan következett-e be. Ha találnak ilyen körülményt, akkor érvényesítik a kárra kifizetett összeg egy részét, vagy egészét a fuvarozón, szállítmányozón. Lényegében szállítmánybiztosítást köthet elsősorban az áru tulajdonosa vagy egy eladás és szállítás során a régi tulajdonos (lehet magán és jogi személy egyaránt), de a fuvarozó és a szállítmányozó is, amely költséget nyilván a szállítási folyamat során az áru tulajdonosára szokták hárítani.

  Szállítmányozók körében gyakori az ún. keretszállítmány biztosítás is, mely lényegesen kedvezőbb díjú az ún. egyszeri utas szállítmánybiztosításoknál. Ebben a módozatban a teljes biztosítási évben (általában naptári év) szervezett fuvarok áruk összértékét és fajtáját kell megadni, amelyre a biztosító egy előre meghatározott díjtételt alkalmaz. A biztosítás elszámolásos jellegű, azaz ha az előre jelzett értéknél többet szállítmányozott a speditőr, utólag a különbözetre számított díjtételes biztosítási díjat meg kell fizetni a biztosító részére. A várható forgalmat érdemes jól megbecsülni, mert a biztosító társaságok nem nagyon térítenek vissza díjat, illetve ezt megelőzendő sok esetben a tervezett forgalom 80%-a után számítják ki az éves díjat, melyet minimum díjnak tekintenek, azaz ezt az összeget a szerződőnek minden esetben meg kell fizetnie a biztosító részére.

   

  Összegezve tehát a BÁF és a CMR biztosítás is csak a fuvarozó hibájából bekövetkező árukárokat téríti meg a feltételeikben meghatározott módon a szerződésben foglalt limit erejéig. A szállítmányozói felelősségbiztosítás pedig a fuvarszervezés hibáit téríthetik csak. Fontos tisztában lenni, hogy az árufuvarozói és szállítmányozói felelősségbiztosítások nem helyettesítik a szállítmánybiztosítást, amely pár esetet leszámítva minden árukárt megtérít.

  Mivel sok-sok záradék is tartozik minden logisztikai biztosításhoz, így célszerű egy szakember tanácsát is kikérni szerződéskötéskor.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Szolgaltatói

  Vállalati felelősségbiztosítások

   

  A vállalkozásokat emberek alkotják, így a hibázás lehetősége is adott, melyekért sok esetben a vállalkozás tartozik anyagi és erkölcsi felelősséggel. A felelősségbiztosítás számos esetben jelentős segítség a cégek számára, hiszen ezáltal a biztosító - egy szerződés keretein belül - mentesíti a biztosítottat a személyi sérüléses, valamint tárgyrongálási károkért. Valamennyi felelősségbiztosítási módozat esetében kijelenthető, hogy egy felelősségi kár esetén a biztosítási szerződés feltételei alapján a biztosító csak abban az esetben nyújt kártérítést, ha az okozott kárért a károkozó kártérítési kötelezettsége a magyar jog szabályai szerint fennáll. A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

  A felelősségbiztosításoknál általában a díjszámítási alap a vállalkozás előző évi nettó éves árbevétele, illetve munkáltatói felelősségbiztosítás esetében a munkavállalók száma is lehet díjszámítási alap. Emellett nyilván a díjat befolyásolja a kártérítési káronkénti és biztosítási időszakonkénti limitje.

  Érdemes az aktualizált árbevételt bejelenteni minden évben a biztosító társaság felé, mert a felelősségbiztosításnál is alkalmazzák a biztosító társaságok az alulbiztosítottság miatti arányos kártérítést.

   

   

   

  Szolgáltatói felelősségbiztosítás

   

  A biztosító mentesíti a biztosítottat a szerződésszegéssel, a biztosított szerződéses partnereinek okozott személyi sérüléses, valamint tárgyrongálási károk megtérítése alól.

  Másképpen ez a fedezet akkor nyújt védelmet, amikor egy szolgáltató kárt okoz valamely szerződéses partnerének. Ebben az esetben ha szerződésből eredő valamely kötelezettségét megszegve, a szerződést hibásan vagy nem megfelelően teljesíti a szolgáltató amely a kötelezettségszegéssel tehát kárt okoz a szerződéses partnerének, akkor az ilyen típusú károkat téríti a biztosító a szolgáltatói felelősségbiztosítási fedezet alapján.

   

  Sok vállalkozás esetében fontos, hogy a fedezet terjedjen ki a szolgáltatás tárgyában okozott- és a tisztán pénzügyi veszteség károkra is. A szolgáltatás tárgyában okozott károk felelősségbiztosítási fedezete azokban a dolgokban keletkezett károkra terjed ki, melyekre a biztosított által nyújtott szolgáltatás irányul.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

   

 • Társasház biztosítás

  Társasházbiztosítás

   

  Egy többlakásos épületben a társasházi lakástulajdonosok többségének vagyona jelentős részét az épületben lévő társasházi lakás jelenti. Ilyenkor az egyik legjobb megoldás a vagyonuk megóvására az előre nem látható káreseményekkel szemben a társasházi épületközös, egy egészként történő biztosítása.

  A társasházbiztosítási módozat nem csak társasházak, hanem lakóparkok és lakásszövetkezetek tulajdonosainak is elérhető biztosítási forma.

   

  Általában a tapasztalatunk az, hogy az egyes közgyűléseken két fő ok miatt nem akarnak a tulajdonosok ilyen biztosítást kötni. Az egyik a „van saját lakásbiztosításom, és a társasház biztosítás csak indokolatlanul emeli a közös költséget”, a másik „nem kapnak elég információt e módozatról a lakástulajdonosok”.

   

  De vajon miért is éri meg társasház biztosítást is kötni, és nem csak egyéni lakásbiztosítást kötni?

  • Egyrészt sok esetben a lakók 20-30%-ának lehet semmilyen lakásbiztosítása nincs.
  • Ha a társasház az üzemeltetése során kárt okoz, akkor a társasház-közösség egésze felelős az okozott kár megtérítéséért.
  • A lakók közel 40%-ának elavult régi biztosítása van, mely egyrészt nem valós értéken biztosítja a lakást, másrészt nagyon szűk fedezeti körrel bírhat.
  • Vannak olyan káresemények, amelyek nem a lakáshoz tartoznak, így az egyéni lakásbiztosítás e károkat nem is térítené. Pl. olyan csőtörés, mely nem a lakáshoz tartozó vezetékben keletkezik, hanem ún. közös részhez tartozó függőleges felszálló vezeték.
  • A társasház biztosítás épületszerkezeti részeit a lakóknak a saját egyéni lakásbiztosításaikból ki kell venni, így nem kell duplán fizetni érte, nem is beszélve arról, hogy a társasházi módozatban az épületszerkezeti részek együttes biztosítása jelentősen kedvezőbb díjú, mintha mindenki egyedileg a saját lakásbiztosításában kívánná a saját részét biztosítani. Ebben az esetben minden lakástulajdonosnak már csak a saját ingóságaikra kell biztosítást kötni.

  Ha nincs minden lakónak egyéni lakásbiztosítása, egy esetleges káreseménykor a kár helyreállítását a lakóépületben is a lakóközösség fogja megfizetni, amely hatására nyilván jelentősen emelkedni fog a közös költség is, de ha van társasház biztosítás, egy jelentős részét a biztosítás, ha jó fedezeti körrel készült téríteni fogja. Társasház biztosítás nélkül a közös részekben keletkező károkat az egyéni lakásbiztosítás sosem fogja megtéríteni (pl. lift, lépcsőház, stb.).

  Természetesen ebben a módozatban is a biztosítók feltételei jelentősen eltérnek, de általában alapfedezetet nyújtanak a biztosítók a tűz (robbanás, villám) és elemi károkra (vihar, felhőszakadás, hónyomás, földrengés, stb.). Ezeken felül persze rengeteg kiegészítő kockázat is választható még. (Pl.: betöréses lopás, vízkár, kiegészítő üvegtörés, tető és panelhézag beázás, kaputelefon rongálás, épülettartozékok lopás és rongálás kára, géptörés, személyfelvonók, közös ingóság, balesetbiztosítás, bővített felelősségbiztosítás, stb.)

  Fontos a társasházbiztosítás évenkénti vagyonértékének felülvizsgálata az alulbiztosítottsággal járó arányos kártérítés elkerülésére.

  A lakóközösség számára legmegfelelőbb biztosítási szerződés kidolgozásához mindenképpen tanácsos egy jó szakember igénybevétele.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Termékfelelősség-biztosítás

  Vállalati felelősségbiztosítások

   

  A vállalkozásokat emberek alkotják, így a hibázás lehetősége is adott, melyekért sok esetben a vállalkozás tartozik anyagi és erkölcsi felelősséggel. A felelősségbiztosítás számos esetben jelentős segítség a cégek számára, hiszen ezáltal a biztosító - egy szerződés keretein belül - mentesíti a biztosítottat a személyi sérüléses, valamint tárgyrongálási károkért. Valamennyi felelősségbiztosítási módozat esetében kijelenthető, hogy egy felelősségi kár esetén a biztosítási szerződés feltételei alapján a biztosító csak abban az esetben nyújt kártérítést, ha az okozott kárért a károkozó kártérítési kötelezettsége a magyar jog szabályai szerint fennáll. A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

  A felelősségbiztosításoknál általában a díjszámítási alap a vállalkozás előző évi nettó éves árbevétele, illetve munkáltatói felelősségbiztosítás esetében a munkavállalók száma is lehet díjszámítási alap. Emellett nyilván a díjat befolyásolja a kártérítési káronkénti és biztosítási időszakonkénti limitje.

  Érdemes az aktualizált árbevételt bejelenteni minden évben a biztosító társaság felé, mert a felelősségbiztosításnál is alkalmazzák a biztosító társaságok az alulbiztosítottság miatti arányos kártérítést.

   

   

   

  Termékfelelősség - biztosítás

   

  A Biztosító mentesíti a biztosítottat az általa gyártott termék hibájából eredő, szerződésen kívül harmadik személynek okozott, személyi sérülésből és/vagy tárgyrongálásból származó károk megtérítése alól.

  Másképpen a termékfelelősség-biztosítás alapján a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint a biztosító mentesíti a biztosítottat mint a biztosítási ajánlaton megnevezett termék gyártóját, importálóját, forgalmazóját, a termék hibája által a biztosítón és a biztosítotton kívüli személynek okozott olyan dologi és személysérüléses károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a termékfelelősségre vonatkozó jogszabályok szerint felelősséggel tartozik. A biztosított termékek ugyanazon hibájára visszavezethető károk (sorozatkárok) egy káreseménynek tekintendők.

  Tehát a termékkárért a hibás termék gyártója felelősséggel tartozik. A termékfelelősség tekintetében termék alatt ingó dolgot kell érteni. E fogalom a termékek tág körét öleli fel a nyersanyagoktól a kész termékekig, a használati tárgyaktól a szoftverekig. A termékfelelősség kiterjed olyan termékekre is, amelyek más dolog alkotórészévé váltak.

  Fontos kiemelni, hogy gyártónak minősül az is, aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel. az Európai Gazdasági Térség területére behozott termék esetén gyártónak minősül a terméket gazdasági tevékenysége keretében importáló személy is. Ha a termék gyártója nem állapítható meg, a termék minden forgalmazóját gyártónak kell tekinteni mindaddig, amíg a forgalmazó a gyártót vagy azt a forgalmazót, akitől a terméket beszerezte, a károsultnak meg nem nevezi.

   

  Sok vállalkozás esetében fontos lehet, hogy a fedezet kiterjedjen a kibővített/kiterjesztett termékfelelősségi káraira is. Ezen fedezet akkor nyújthat védelmet, ha nem egy „kész” a végfelhasználó számára eladható terméket, hanem egy olyan részét gyártja/importálja valamely vállalkozás a későbbi eladásra kerülő terméknek, mely beépítésre került a későbbiek során eladásra kerülő „kész” termékbe. Amennyiben ez a beépített termék okozza a káreseményt, akkor hívható segítségül e felelősségbiztosítási módozat.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Tervezői

  A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

   

  Tervezői felelősségbiztosítás

   

  Tervezői, mérnöki felelősségbiztosítás keretében a biztosító, az esetlegesen elkövetett szakmai műhiba következtében fellépő károk megtérítését vállalja át. A feltételek, mind a biztosítható tevékenységi körök, mind a vállalt kockázatok, mind a kizárási lista vonatkozásában eltérést mutatnak biztosítótársaságonként, ezért speciális tervezői vagy felelős műszaki vezetői tevékenység esetén érdemes külön ellenőrizni a fedezetet. Káresemény akkor következik be, ha a biztosítottal, alkalmazottjával, vagy a fedezetbe vont alvállalkozójával szemben a megbízó, vagy szerződésen kívüli harmadik személy kárigénnyel lép fel. A fedezet a dologi, személyi sérüléses és a tisztán vagyoni károkra egyaránt kiterjed.

  Több esetben is felmerülhet az igény e módozat iránt, de nyilván azoknak, akik a fenti tevékenységeket végzik kifejezetten javasolt e módozat megkötése.

   

  Emellett azonban kötelező a 155/2016 (VI.13.) Kormányrendelet alapján a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén, az építtetővel közvetlen szerződéses kapcsolatban álló építész vagy más szakági tervező által vállalt tervezési és tervezői művezetési tevékenység körében okozott kár megtérítésére a tervezői felelősségbiztosítás megkötése.

  A tervezői felelősségbiztosítás fedezetet nyújt a biztosított tevékenység körében felmerülő dologi és személyben történő károkozás esetére is. Kiterjed a biztosítás hatálya alatt a tervező és alvállalkozója által a tervezési tevékenységgel és a tervező vagy az általa bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott másik tervező által végzett tervezői művezetéssel okozott károkra, fedezetet nyújthat a felelősségbiztosítási szerződés hatálya alatt okozott és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 3-5 éven belül bekövetkezett, a biztosító részére bejelentett, biztosítási eseménynek minősülő károkra is.

  A szakmai felelősségbiztosítás lehet folyamatos és eseti, azaz projektre vonatkozó. Minden esetben az elvégzendő tervezés és az árbevétel a legmeghatározóbb tényezője a díjnak. A biztosítás tehát megköthető egy projektre, vagy az éves árbevétel alapján az összes tervezési teljesítésre. Az egy projektre szóló biztosítás jelentősen drágább, mint az éves szerződés, jellemzően 30%-150%-os pótdíjat alkalmaznak a biztosítók.
  Projektbiztosítás esetén elengedhetetlen a tervezési időszakot követő ún. kiterjesztett kárbejelentési időszak záradék alkalmazása, mely az aktív fedezet megszűnését követően tudomásra jutott, de még az aktív biztosítási fedezet időtartama alatt elkövetett szakmai hibák miatt bekövetkezett károkra nyújt védelmet. E kiterjesztés akkor is fontossá válhat, ha netán biztosítót kényszerülünk váltani valamilyen okból.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • tevékenységi / általános

  Vállalati felelősségbiztosítások

   

  A vállalkozásokat emberek alkotják, így a hibázás lehetősége is adott, melyekért sok esetben a vállalkozás tartozik anyagi és erkölcsi felelősséggel. A felelősségbiztosítás számos esetben jelentős segítség a cégek számára, hiszen ezáltal a biztosító - egy szerződés keretein belül - mentesíti a biztosítottat a személyi sérüléses, valamint tárgyrongálási károkért. Valamennyi felelősségbiztosítási módozat esetében kijelenthető, hogy egy felelősségi kár esetén a biztosítási szerződés feltételei alapján a biztosító csak abban az esetben nyújt kártérítést, ha az okozott kárért a károkozó kártérítési kötelezettsége a magyar jog szabályai szerint fennáll. A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

  A felelősségbiztosításoknál általában a díjszámítási alap a vállalkozás előző évi nettó éves árbevétele, illetve munkáltatói felelősségbiztosítás esetében a munkavállalók száma is lehet díjszámítási alap. Emellett nyilván a díjat befolyásolja a kártérítési káronkénti és biztosítási időszakonkénti limitje.

  Érdemes az aktualizált árbevételt bejelenteni minden évben a biztosító társaság felé, mert a felelősségbiztosításnál is alkalmazzák a biztosító társaságok az alulbiztosítottság miatti arányos kártérítést.

   

   

   

  Tevékenységi / általános felelősségbiztosítás

   

  A biztosító mentesíti a biztosítottat a tevékenységével szerződésen kívüli, harmadik személynek okozott, személyi sérülésből és/vagy tárgyrongálásból származó károk megtérítése alól.

  Másképpen megfogalmazva e fedezet az általános, polgári jogi fedezetet jelenti, amely idegen harmadik személynek szerződésen kívül okozott dologi és személyi sérüléses károk esetén mentesíti a biztosítottat a károsultak által támasztott kártérítési igényeivel szemben a szerződésben foglalt kártérítési limit erejéig, a szerződés feltételeinek megfelelően a megfelelő választott önrész alkalmazásával.

   

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Utas

  Utasbiztosítás

   

  Amikor az ember belföldi, külföldi utazást tervezgeti - legyen szó magán vagy hivatalos célú -, érdemes elég nagy figyelmet fordítani arra is, hogy egy jó utasbiztosítást kössünk. Egy utazás során gondok már az indulás pillanatában is adódhatnak, gondoljunk csak arra, mi van, ha a reptéren lába kél csomagjainknak, poggyászunknak. És bár ez is nagy kellemetlenségeket okozhat, de van ennél sokkal rosszabb is, pl. egy külföldi baleset, és ha még kórházi ellátásra, ápolásra is szorulunk, a kiadásaink hirtelen az egekbe szökhetnek, amit utasbiztosítás nélkül bizony saját zsebből kényszerülünk kifizetni.

  Ezért magunk is könnyűszerrel beláthatjuk, hogy egy jó utasbiztosításnak több előnye van, vagyis érdemes nem csak a kiadási oldalát nézni, amikor utasbiztosítást kötünk.

  Az utasbiztosítási piac jelenlegi állása szerint ezen termékek köre is rohamtempóban bővül. A széles választék miatt mára már érdemes a szakemberek véleményét is díjmentesen kikérni.

  Az utasbiztosítás díja nyilván függ attól, hogy hány évesen utazunk, hogy merrefelé a világban, hogy mivel utazunk, és hogy mennyi időt tartózkodunk idegen helyen, mielőtt hazaérménk, de természetesen nem elhanyagolható az utazásunk alatti tevékenységünk sem, melyet bizonyos esetekben mindenképp jelezni kell a biztosító felé.

  Ha például élünk-halunk a vizes sportokért, szörfölni kívánunk, vagy netán valami még veszélyesebb, extrém sportot szeretnénk űzni, kipróbálni külföldi nyaralásunk, kinn tartózkodásunk során, még a magasabb utasbiztosítás díjak mellett is érdemes lehet elgondolkoznunk egy olyan utasbiztosítás megkötésén, mely ezekre a sportbiztosítás modulokra is kiterjed. Hiszen ilyenkor a balesetveszély is fokozottabb.

  Az utasbiztosításoknál mint azt korábban is említettem akár már 65 év felett is kötelezhetnek bennünket 100%-os pótdíj megfizetésére. Ez érthető a biztosítók részéről, hiszem a biztosító kockázata egy idősebb ember esetén nyilvánvalóan nagyobb.

  Érdemes olyan utasbiztosítást kötni, mely felelősségbiztosítás modulokat is magában foglal, így, ha másnak okoznak kárt is számíthatunk a biztosítónk segítségére.

  Az utasbiztosításokra egyformán jellemző, ha kár történik, arról értesíteni kell lehetőleg azonnal a biztosítót. Mindezt könnyű szerrel megtehetjük annak 24 órás assistance szolgálatán keresztül, melyet telefonon át külföldről is könnyűszerrel elérhetünk, és többnyire díjmentesen hívható.

  Bár van olyan biztosító, ahol szinte közvetlen az utazás előtt is megköthetjük utasbiztosításunkat akár online úton is, de csak Magyarország területéről, mégis azt tanácsoljuk, hogy biztosítását lehetőleg az indulás előtti napon legkésőbb kösse meg.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Vagyonvédelmi

  A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

   

  Vagyonvédelmi felelősségbiztosítás

   

  A vagyonvédelmi szakmai felelősségbiztosítás megtéríti a biztosított tevékenység ellátása során a biztosított cég vagy egyéni vállalkozó által a tevékenység ellátására kötött megbízási, vagy a vagyonvédelmi rendszer tervező és szerelő tevékenység esetében a vállalkozási szerződésből származó kötelezettségeinek megszegésével a megbízójának, illetve a szakmai szabályok megszegésével harmadik személyeknek okozott olyan károkat, amelyekért a biztosított a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

  A vagyonvédelmi szakmai felelősségbiztosítás feltételeiben számos olyan eset van, amire nem fizet a biztosító, csak ha külön jelzi az ügyfél a biztosítás megkötésekor, hogy erre is szeretné kiterjeszteni a biztosítást. Például külön meg kell jelölni, ha a vállalkozás foglalkozik magánnyomozással vagy egyéb kiemelten veszélyes tevékenységgel: pénz vagy értékcikk szállítása és őrzése, vagyonvédelmi tevékenység távfelügyeleti rendszer üzemeltetésével; vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszerek telepítése, tervezése és üzemeltetése; és építési területek őrzése. Biztosítás kötés előtt, vagy meglevő biztosításuk felülvizsgálatakor kérdezzenek rá, hogy minden szükséges kiegészítő tevékenységre kiterjed-e a biztosításuk.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Vezető tisztségviselői (D&O)

  A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

   

  Vezető tisztségviselői (D&O)  felelősségbiztosítás

   

  A társaságok vezetői mára egyre gyakrabban szembesülnek azzal a ténnyel, hogy vezetői minőségükben meghozott döntéseikért felelősséggel tartoznak az általuk irányított társaságnak, amely közvetlenül felel a tulajdonosoknak, részvényeseknek, illetve a társasággal kapcsolatba kerülő harmadik személynek. A jogszabályok a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségét nem a cég méretének függvényében állapítják meg, így a tőzsdén jegyzett cégek vezetőihez hasonlóan a viszonylag kisebb társaságok vezetői is éppúgy teljes kártérítési felelősséggel tartoznak – 2014-es Ptk módosítás óta egyre inkább a magánvagyonuk terhére is – az általuk vezetett társaságnak.

  A vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok felelősségbiztosítása a vezetők hibás döntéseivel okozott károk következményei ellen nyújt biztosítási fedezetet, vagyis az olyan követelésekkel szemben, amelyek a vezetői pozícióból eredő személyes felelősségvállalásnak tudhatók be. A vezető tisztségviselők a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, főszabályként a társaság, meghatározott estekben pedig a hitelezők érdekeinek az elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A vezető tisztségviselők a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével okozott károkért.

  A biztosító által nyújtott fedezet hivatott a biztosított helyett megtéríteni a Biztosított által – a gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségből, felügyelő bizottsági tagságból származó kötelezettségei megszegésével – a társaságnak okozott károkat (a szerződésben meghatározott összeghatárig), amelyekért a Biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

  Mivel a fedezet sok-sok apró összetevőből áll, így célszerű szakember segítségét kérni a megfelelő védelem kialakítására.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

Kérem válassza ki milyen ügyben keres minket!
Fájlok feltöltése
Browse Files
Az adatkezelési tájékoztatóban leírtakat megismertem, adataim kezeléséhez hozzájárulok.
Szeretnék feliratkozni a hírlevélre.
Küldés