szakmai felelősségbiztosítás

 • Adatvédelmi / informatikai

  A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

   

  Adatvédelmi (GDPR) biztosítás

   

  Az ügyfelek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban reális kockázat lehet az adatvédelmi szabályok megsértésével kapcsolatban elszenvedett vagy okozott károk fedezete. Erre ma már több biztosító kínál korrekt, akár az esetleges bírságokra is kiterjedő biztosítási védelmet, ún. adatvédelmi (GDPR) biztosítást. Ennek ellenére célszerű ezen adatkezelési folyamatainkat körültekintően megalkotni, hiszen lehetnek olyan kizárások is az egyes biztosítóknál, amely alapján nem térítene egy eseleges káresemény kapcsán e módozat.

  A személyes adatok kezelését és feldolgozását szabályozza – de nem kizárólagosan – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

  Általában három esemény tartozhat ide:

  1. Adatvédelem és titoktartási kötelezettség megsértésének fedezete

  A biztosító megtéríti a biztosított helyett vagy a biztosítottnak, a biztosítottal szemben az adatvédelem vagy titoktartási kötelezettség megsértése miatt először a biztosítási tartam, vagy a felek megállapodása esetén a felfedezési időszak alatt érvényesített igénnyel összefüggésben felmerült kárt és a védekezés költségeit.

  2. Hálózati biztonság megsértésének fedezete

  A biztosító megtéríti a biztosított helyett vagy a biztosítottnak, a biztonságot sértő jogellenes és kárt okozó magatartás miatt bekövetkezett adatvédelem vagy titoktartási kötelezettség megsértésével összefüggésben a biztosítottal szemben először a biztosítási tartam, vagy a felek megállapodása esetén a felfedezési időszak alatt érvényesített igénnyel összefüggésben felmerült kárt és a védekezés költséget.

  3. Hatósági bírság fedezete

  A biztosító - a biztosítási részletezőben meghatározott szublimit erejéig - megtéríti a biztosított helyett vagy a biztosítottnak a biztosítottal szemben az adatvédelem megsértésével összefüggésben először a biztosítási tartam, vagy a felek megállapodása szerinti felfedezési időszak alatt a hatóság által érvényesített igénnyel összefüggésben felmerült bírságot és a védekezés költségeit.

   

   

  Informatikai cégek szakmai felelősségbiztosítása

   

  IT szakmai felelősségbiztosítás, valamint kapcsolódó biztosítási fedezetek (általános, termék-, szolgáltatói felelősség) szoftverfejlesztéssel, alkalmazásfejlesztéssel, adatelemzéssel foglalkozó cégek számára javasolt.

  Mire nyújt védelmet a biztosítási fedezet?

  • Üzleti tevékenységek folytatása során, szakmai kötelesség megszegéséből adódó műhibákra,
  • Előbbiekkel kapcsolatos jogvédelmi költségekre, díjakra és kiadásokra.
  • Kiegészítő szolgáltatásokra: bíróságon megjelenés költségtérítése, felfedezési időszak kiterjesztése, rágalmazás és becsületsértés, számítástechnikai rendszerekkel kapcsolatos dokumentumok, feljegyzések, nyilvántartások pótlása.

  Kinek ajánljuk elsősorban ezt a kombinált biztosítási fedezetet?

  Főként a következő tevékenységek esetén:

  • csomagolt szoftverek fejlesztése, eladása, forgalmazása
  • egyedi szoftverek fejlesztése,
  • adatfeldolgozás,
  • létesítmény-irányítás,
  • szoftver karbantartás,
  • általános számítógépes tanácsadás,
  • stratégiai tervezés,
  • beszerzési tanácsadás,
  • rendszerauditálás,
  • biztonság menedzsment.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Könyvelői felelősségbiztosítás

  A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

   

  Könyvelői felelősségbiztosítás

   

  Erre a módozatra a könyvelői, adótanácsadói vagy könyvvizsgálóknak lehet szüksége. E szakmai felelősségbiztosítás kiterjed könyvelői, bérszámfejtői, bérügyintézői, termékdíj bevallási, adótanácsadói tevékenységre is. A szakmai felelősségbiztosítások a nem megfelelő minőségű szolgáltatással okozott, az ügyfél által elszenvedett, jellemzően tisztán pénzügyi veszteségekre nyújtanak fedezetet. (könyvelő a szakmai tevékenységével ritkán okoz ugyanis személyi sérüléses, vagy dologi kárt). A legújabb feltételek azonban már ezt a kockázatot is tartalmazzák.

  Mi számít szakmai hibának?

  A terület szakértőjeként a szakma szabályai szerint elvárható gondossággal kell a tevékenységüket végezni. Amennyiben a tevékenység folytatása során tévedésből, mulasztásból, a szakma szabályait megszegik, szakmai felelősségről beszélhetünk. Könyvelők szakmai felelősségbiztosítása esetében jellemzően tehát téves adómegállapítás, késedelmes benyújtás, hibás vegy hiányos bejelentés beküldése nevezhető szakmai hibának.

  E módozatban megtéríti a biztosító, magát a NAV bírságot, a késedelmi pótlékot, és az ügyfél által igazolt esetleges többletköltségeket, károkat. Nem térül ugyanakkor maga a megállapított adóhiány, hiszen az adó nem a hibás könyvelés következtében keletkezett, és nem térülnek a könyvelő saját költségei, azaz a javító bevallások elkészítésének ráfordításai. Ez egyes biztosítóknál eltérőek a szabályozások az esetleges jogi védekezés költségeivel kapcsolatosan. Jogvita esetén egyes esetekben a jogi védekezés költségei a fedezet részét képezik. A kártérítést a biztosító mindig az önrészesedés mértékével csökkenti.

  Mivel a felelősségre vonásra az elévülési ideig, tehát 5 évig van lehetőség, hasznosnak bizonyulhat a biztosítás esetében az utófedezet igénylése. Az utófedezet az egyes biztosítóknál eltérő módon szabályozott, van ahol a teljes időszak alatt szükséges a pótdíj fizetés, de van olyan biztosítótársaság is, ahol csak a felelősségbiztosítási szerződés megszüntetésekor kell pótdíjat fizetni. Utófedezet hiányában a biztosító a szakmai felelősségbiztosítási szerződés megszűnését követően 30 napig nyújt fedezetet a szerződés hatálya alatt bekövetkezett esetleges károkra. Ezt követően nincsen lehetőség a biztosított időszakban elkövetett hibákból eredő kárbejelentésre.

  Visszamenőleges fedezettel a múltban elkövetett, de a biztosítási szerződés megkötésének időpontjában még nem ismert szakmai hibákra terjeszthetjük ki a biztosítási védelmet. Több biztosító is kínál erre megoldást, így kiterjed a biztosítás azokra a károkra is, ami biztosítás létrejötte előtt elkövetett hibából ered. Természetesen elvárás, hogy a biztosítás megkötése után derüljenek ki a károk, olyan károkra nem terjed ki a fedezet, ami a biztosításkötéskor ismert. Ezt a kiterjesztést "retroaktív fedezetnek" vagy időbeli hatály kiterjesztésének hívják, és többlet díja van, de viszonylag olcsó. Például könyvelők és könyvvizsgálók esetén a retroaktív fedezet az elmúlt 5 évben elkövetett hibákra terjed ki.

  Vitás esetekben a biztosító az eseményen kívülállóként készít szakvéleményt, állapítja meg a kártérítési igény jogosságát, vagy utasítja el azt.

  A könyvelői felelősség díját befolyásolja a tevékenységből származó árbevétel, a kártérítési limit és az önrészesedés mértéke, valamint a kiegészítő fedezetek (utófedezet, retroaktív fedezet).

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Tervezői

  A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

   

  Tervezői felelősségbiztosítás

   

  Tervezői, mérnöki felelősségbiztosítás keretében a biztosító, az esetlegesen elkövetett szakmai műhiba következtében fellépő károk megtérítését vállalja át. A feltételek, mind a biztosítható tevékenységi körök, mind a vállalt kockázatok, mind a kizárási lista vonatkozásában eltérést mutatnak biztosítótársaságonként, ezért speciális tervezői vagy felelős műszaki vezetői tevékenység esetén érdemes külön ellenőrizni a fedezetet. Káresemény akkor következik be, ha a biztosítottal, alkalmazottjával, vagy a fedezetbe vont alvállalkozójával szemben a megbízó, vagy szerződésen kívüli harmadik személy kárigénnyel lép fel. A fedezet a dologi, személyi sérüléses és a tisztán vagyoni károkra egyaránt kiterjed.

  Több esetben is felmerülhet az igény e módozat iránt, de nyilván azoknak, akik a fenti tevékenységeket végzik kifejezetten javasolt e módozat megkötése.

   

  Emellett azonban kötelező a 155/2016 (VI.13.) Kormányrendelet alapján a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén, az építtetővel közvetlen szerződéses kapcsolatban álló építész vagy más szakági tervező által vállalt tervezési és tervezői művezetési tevékenység körében okozott kár megtérítésére a tervezői felelősségbiztosítás megkötése.

  A tervezői felelősségbiztosítás fedezetet nyújt a biztosított tevékenység körében felmerülő dologi és személyben történő károkozás esetére is. Kiterjed a biztosítás hatálya alatt a tervező és alvállalkozója által a tervezési tevékenységgel és a tervező vagy az általa bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott másik tervező által végzett tervezői művezetéssel okozott károkra, fedezetet nyújthat a felelősségbiztosítási szerződés hatálya alatt okozott és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 3-5 éven belül bekövetkezett, a biztosító részére bejelentett, biztosítási eseménynek minősülő károkra is.

  A szakmai felelősségbiztosítás lehet folyamatos és eseti, azaz projektre vonatkozó. Minden esetben az elvégzendő tervezés és az árbevétel a legmeghatározóbb tényezője a díjnak. A biztosítás tehát megköthető egy projektre, vagy az éves árbevétel alapján az összes tervezési teljesítésre. Az egy projektre szóló biztosítás jelentősen drágább, mint az éves szerződés, jellemzően 30%-150%-os pótdíjat alkalmaznak a biztosítók.
  Projektbiztosítás esetén elengedhetetlen a tervezési időszakot követő ún. kiterjesztett kárbejelentési időszak záradék alkalmazása, mely az aktív fedezet megszűnését követően tudomásra jutott, de még az aktív biztosítási fedezet időtartama alatt elkövetett szakmai hibák miatt bekövetkezett károkra nyújt védelmet. E kiterjesztés akkor is fontossá válhat, ha netán biztosítót kényszerülünk váltani valamilyen okból.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Vagyonvédelmi

  A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

   

  Vagyonvédelmi felelősségbiztosítás

   

  A vagyonvédelmi szakmai felelősségbiztosítás megtéríti a biztosított tevékenység ellátása során a biztosított cég vagy egyéni vállalkozó által a tevékenység ellátására kötött megbízási, vagy a vagyonvédelmi rendszer tervező és szerelő tevékenység esetében a vállalkozási szerződésből származó kötelezettségeinek megszegésével a megbízójának, illetve a szakmai szabályok megszegésével harmadik személyeknek okozott olyan károkat, amelyekért a biztosított a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

  A vagyonvédelmi szakmai felelősségbiztosítás feltételeiben számos olyan eset van, amire nem fizet a biztosító, csak ha külön jelzi az ügyfél a biztosítás megkötésekor, hogy erre is szeretné kiterjeszteni a biztosítást. Például külön meg kell jelölni, ha a vállalkozás foglalkozik magánnyomozással vagy egyéb kiemelten veszélyes tevékenységgel: pénz vagy értékcikk szállítása és őrzése, vagyonvédelmi tevékenység távfelügyeleti rendszer üzemeltetésével; vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszerek telepítése, tervezése és üzemeltetése; és építési területek őrzése. Biztosítás kötés előtt, vagy meglevő biztosításuk felülvizsgálatakor kérdezzenek rá, hogy minden szükséges kiegészítő tevékenységre kiterjed-e a biztosításuk.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Vezető tisztségviselői (D&O)

  A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

   

  Vezető tisztségviselői (D&O)  felelősségbiztosítás

   

  A társaságok vezetői mára egyre gyakrabban szembesülnek azzal a ténnyel, hogy vezetői minőségükben meghozott döntéseikért felelősséggel tartoznak az általuk irányított társaságnak, amely közvetlenül felel a tulajdonosoknak, részvényeseknek, illetve a társasággal kapcsolatba kerülő harmadik személynek. A jogszabályok a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségét nem a cég méretének függvényében állapítják meg, így a tőzsdén jegyzett cégek vezetőihez hasonlóan a viszonylag kisebb társaságok vezetői is éppúgy teljes kártérítési felelősséggel tartoznak – 2014-es Ptk módosítás óta egyre inkább a magánvagyonuk terhére is – az általuk vezetett társaságnak.

  A vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok felelősségbiztosítása a vezetők hibás döntéseivel okozott károk következményei ellen nyújt biztosítási fedezetet, vagyis az olyan követelésekkel szemben, amelyek a vezetői pozícióból eredő személyes felelősségvállalásnak tudhatók be. A vezető tisztségviselők a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, főszabályként a társaság, meghatározott estekben pedig a hitelezők érdekeinek az elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A vezető tisztségviselők a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével okozott károkért.

  A biztosító által nyújtott fedezet hivatott a biztosított helyett megtéríteni a Biztosított által – a gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségből, felügyelő bizottsági tagságból származó kötelezettségei megszegésével – a társaságnak okozott károkat (a szerződésben meghatározott összeghatárig), amelyekért a Biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

  Mivel a fedezet sok-sok apró összetevőből áll, így célszerű szakember segítségét kérni a megfelelő védelem kialakítására.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

Kérem válassza ki milyen ügyben keres minket!
Fájlok feltöltése
Browse Files
Az adatkezelési tájékoztatóban leírtakat megismertem, adataim kezeléséhez hozzájárulok.
Szeretnék feliratkozni a hírlevélre.
Küldés