biztosító társaság

 • Termékfelelősség-biztosítás

  Vállalati felelősségbiztosítások

   

  A vállalkozásokat emberek alkotják, így a hibázás lehetősége is adott, melyekért sok esetben a vállalkozás tartozik anyagi és erkölcsi felelősséggel. A felelősségbiztosítás számos esetben jelentős segítség a cégek számára, hiszen ezáltal a biztosító - egy szerződés keretein belül - mentesíti a biztosítottat a személyi sérüléses, valamint tárgyrongálási károkért. Valamennyi felelősségbiztosítási módozat esetében kijelenthető, hogy egy felelősségi kár esetén a biztosítási szerződés feltételei alapján a biztosító csak abban az esetben nyújt kártérítést, ha az okozott kárért a károkozó kártérítési kötelezettsége a magyar jog szabályai szerint fennáll. A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

  A felelősségbiztosításoknál általában a díjszámítási alap a vállalkozás előző évi nettó éves árbevétele, illetve munkáltatói felelősségbiztosítás esetében a munkavállalók száma is lehet díjszámítási alap. Emellett nyilván a díjat befolyásolja a kártérítési káronkénti és biztosítási időszakonkénti limitje.

  Érdemes az aktualizált árbevételt bejelenteni minden évben a biztosító társaság felé, mert a felelősségbiztosításnál is alkalmazzák a biztosító társaságok az alulbiztosítottság miatti arányos kártérítést.

   

   

   

  Termékfelelősség - biztosítás

   

  A Biztosító mentesíti a biztosítottat az általa gyártott termék hibájából eredő, szerződésen kívül harmadik személynek okozott, személyi sérülésből és/vagy tárgyrongálásból származó károk megtérítése alól.

  Másképpen a termékfelelősség-biztosítás alapján a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint a biztosító mentesíti a biztosítottat mint a biztosítási ajánlaton megnevezett termék gyártóját, importálóját, forgalmazóját, a termék hibája által a biztosítón és a biztosítotton kívüli személynek okozott olyan dologi és személysérüléses károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a termékfelelősségre vonatkozó jogszabályok szerint felelősséggel tartozik. A biztosított termékek ugyanazon hibájára visszavezethető károk (sorozatkárok) egy káreseménynek tekintendők.

  Tehát a termékkárért a hibás termék gyártója felelősséggel tartozik. A termékfelelősség tekintetében termék alatt ingó dolgot kell érteni. E fogalom a termékek tág körét öleli fel a nyersanyagoktól a kész termékekig, a használati tárgyaktól a szoftverekig. A termékfelelősség kiterjed olyan termékekre is, amelyek más dolog alkotórészévé váltak.

  Fontos kiemelni, hogy gyártónak minősül az is, aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel. az Európai Gazdasági Térség területére behozott termék esetén gyártónak minősül a terméket gazdasági tevékenysége keretében importáló személy is. Ha a termék gyártója nem állapítható meg, a termék minden forgalmazóját gyártónak kell tekinteni mindaddig, amíg a forgalmazó a gyártót vagy azt a forgalmazót, akitől a terméket beszerezte, a károsultnak meg nem nevezi.

   

  Sok vállalkozás esetében fontos lehet, hogy a fedezet kiterjedjen a kibővített/kiterjesztett termékfelelősségi káraira is. Ezen fedezet akkor nyújthat védelmet, ha nem egy „kész” a végfelhasználó számára eladható terméket, hanem egy olyan részét gyártja/importálja valamely vállalkozás a későbbi eladásra kerülő terméknek, mely beépítésre került a későbbiek során eladásra kerülő „kész” termékbe. Amennyiben ez a beépített termék okozza a káreseményt, akkor hívható segítségül e felelősségbiztosítási módozat.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Tervezői

  A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

   

  Tervezői felelősségbiztosítás

   

  Tervezői, mérnöki felelősségbiztosítás keretében a biztosító, az esetlegesen elkövetett szakmai műhiba következtében fellépő károk megtérítését vállalja át. A feltételek, mind a biztosítható tevékenységi körök, mind a vállalt kockázatok, mind a kizárási lista vonatkozásában eltérést mutatnak biztosítótársaságonként, ezért speciális tervezői vagy felelős műszaki vezetői tevékenység esetén érdemes külön ellenőrizni a fedezetet. Káresemény akkor következik be, ha a biztosítottal, alkalmazottjával, vagy a fedezetbe vont alvállalkozójával szemben a megbízó, vagy szerződésen kívüli harmadik személy kárigénnyel lép fel. A fedezet a dologi, személyi sérüléses és a tisztán vagyoni károkra egyaránt kiterjed.

  Több esetben is felmerülhet az igény e módozat iránt, de nyilván azoknak, akik a fenti tevékenységeket végzik kifejezetten javasolt e módozat megkötése.

   

  Emellett azonban kötelező a 155/2016 (VI.13.) Kormányrendelet alapján a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén, az építtetővel közvetlen szerződéses kapcsolatban álló építész vagy más szakági tervező által vállalt tervezési és tervezői művezetési tevékenység körében okozott kár megtérítésére a tervezői felelősségbiztosítás megkötése.

  A tervezői felelősségbiztosítás fedezetet nyújt a biztosított tevékenység körében felmerülő dologi és személyben történő károkozás esetére is. Kiterjed a biztosítás hatálya alatt a tervező és alvállalkozója által a tervezési tevékenységgel és a tervező vagy az általa bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott másik tervező által végzett tervezői művezetéssel okozott károkra, fedezetet nyújthat a felelősségbiztosítási szerződés hatálya alatt okozott és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 3-5 éven belül bekövetkezett, a biztosító részére bejelentett, biztosítási eseménynek minősülő károkra is.

  A szakmai felelősségbiztosítás lehet folyamatos és eseti, azaz projektre vonatkozó. Minden esetben az elvégzendő tervezés és az árbevétel a legmeghatározóbb tényezője a díjnak. A biztosítás tehát megköthető egy projektre, vagy az éves árbevétel alapján az összes tervezési teljesítésre. Az egy projektre szóló biztosítás jelentősen drágább, mint az éves szerződés, jellemzően 30%-150%-os pótdíjat alkalmaznak a biztosítók.
  Projektbiztosítás esetén elengedhetetlen a tervezési időszakot követő ún. kiterjesztett kárbejelentési időszak záradék alkalmazása, mely az aktív fedezet megszűnését követően tudomásra jutott, de még az aktív biztosítási fedezet időtartama alatt elkövetett szakmai hibák miatt bekövetkezett károkra nyújt védelmet. E kiterjesztés akkor is fontossá válhat, ha netán biztosítót kényszerülünk váltani valamilyen okból.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • tevékenységi / általános

  Vállalati felelősségbiztosítások

   

  A vállalkozásokat emberek alkotják, így a hibázás lehetősége is adott, melyekért sok esetben a vállalkozás tartozik anyagi és erkölcsi felelősséggel. A felelősségbiztosítás számos esetben jelentős segítség a cégek számára, hiszen ezáltal a biztosító - egy szerződés keretein belül - mentesíti a biztosítottat a személyi sérüléses, valamint tárgyrongálási károkért. Valamennyi felelősségbiztosítási módozat esetében kijelenthető, hogy egy felelősségi kár esetén a biztosítási szerződés feltételei alapján a biztosító csak abban az esetben nyújt kártérítést, ha az okozott kárért a károkozó kártérítési kötelezettsége a magyar jog szabályai szerint fennáll. A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

  A felelősségbiztosításoknál általában a díjszámítási alap a vállalkozás előző évi nettó éves árbevétele, illetve munkáltatói felelősségbiztosítás esetében a munkavállalók száma is lehet díjszámítási alap. Emellett nyilván a díjat befolyásolja a kártérítési káronkénti és biztosítási időszakonkénti limitje.

  Érdemes az aktualizált árbevételt bejelenteni minden évben a biztosító társaság felé, mert a felelősségbiztosításnál is alkalmazzák a biztosító társaságok az alulbiztosítottság miatti arányos kártérítést.

   

   

   

  Tevékenységi / általános felelősségbiztosítás

   

  A biztosító mentesíti a biztosítottat a tevékenységével szerződésen kívüli, harmadik személynek okozott, személyi sérülésből és/vagy tárgyrongálásból származó károk megtérítése alól.

  Másképpen megfogalmazva e fedezet az általános, polgári jogi fedezetet jelenti, amely idegen harmadik személynek szerződésen kívül okozott dologi és személyi sérüléses károk esetén mentesíti a biztosítottat a károsultak által támasztott kártérítési igényeivel szemben a szerződésben foglalt kártérítési limit erejéig, a szerződés feltételeinek megfelelően a megfelelő választott önrész alkalmazásával.

   

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Utas

  Utasbiztosítás

   

  Amikor az ember belföldi, külföldi utazást tervezgeti - legyen szó magán vagy hivatalos célú -, érdemes elég nagy figyelmet fordítani arra is, hogy egy jó utasbiztosítást kössünk. Egy utazás során gondok már az indulás pillanatában is adódhatnak, gondoljunk csak arra, mi van, ha a reptéren lába kél csomagjainknak, poggyászunknak. És bár ez is nagy kellemetlenségeket okozhat, de van ennél sokkal rosszabb is, pl. egy külföldi baleset, és ha még kórházi ellátásra, ápolásra is szorulunk, a kiadásaink hirtelen az egekbe szökhetnek, amit utasbiztosítás nélkül bizony saját zsebből kényszerülünk kifizetni.

  Ezért magunk is könnyűszerrel beláthatjuk, hogy egy jó utasbiztosításnak több előnye van, vagyis érdemes nem csak a kiadási oldalát nézni, amikor utasbiztosítást kötünk.

  Az utasbiztosítási piac jelenlegi állása szerint ezen termékek köre is rohamtempóban bővül. A széles választék miatt mára már érdemes a szakemberek véleményét is díjmentesen kikérni.

  Az utasbiztosítás díja nyilván függ attól, hogy hány évesen utazunk, hogy merrefelé a világban, hogy mivel utazunk, és hogy mennyi időt tartózkodunk idegen helyen, mielőtt hazaérménk, de természetesen nem elhanyagolható az utazásunk alatti tevékenységünk sem, melyet bizonyos esetekben mindenképp jelezni kell a biztosító felé.

  Ha például élünk-halunk a vizes sportokért, szörfölni kívánunk, vagy netán valami még veszélyesebb, extrém sportot szeretnénk űzni, kipróbálni külföldi nyaralásunk, kinn tartózkodásunk során, még a magasabb utasbiztosítás díjak mellett is érdemes lehet elgondolkoznunk egy olyan utasbiztosítás megkötésén, mely ezekre a sportbiztosítás modulokra is kiterjed. Hiszen ilyenkor a balesetveszély is fokozottabb.

  Az utasbiztosításoknál mint azt korábban is említettem akár már 65 év felett is kötelezhetnek bennünket 100%-os pótdíj megfizetésére. Ez érthető a biztosítók részéről, hiszem a biztosító kockázata egy idősebb ember esetén nyilvánvalóan nagyobb.

  Érdemes olyan utasbiztosítást kötni, mely felelősségbiztosítás modulokat is magában foglal, így, ha másnak okoznak kárt is számíthatunk a biztosítónk segítségére.

  Az utasbiztosításokra egyformán jellemző, ha kár történik, arról értesíteni kell lehetőleg azonnal a biztosítót. Mindezt könnyű szerrel megtehetjük annak 24 órás assistance szolgálatán keresztül, melyet telefonon át külföldről is könnyűszerrel elérhetünk, és többnyire díjmentesen hívható.

  Bár van olyan biztosító, ahol szinte közvetlen az utazás előtt is megköthetjük utasbiztosításunkat akár online úton is, de csak Magyarország területéről, mégis azt tanácsoljuk, hogy biztosítását lehetőleg az indulás előtti napon legkésőbb kösse meg.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Vagyonvédelmi

  A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

   

  Vagyonvédelmi felelősségbiztosítás

   

  A vagyonvédelmi szakmai felelősségbiztosítás megtéríti a biztosított tevékenység ellátása során a biztosított cég vagy egyéni vállalkozó által a tevékenység ellátására kötött megbízási, vagy a vagyonvédelmi rendszer tervező és szerelő tevékenység esetében a vállalkozási szerződésből származó kötelezettségeinek megszegésével a megbízójának, illetve a szakmai szabályok megszegésével harmadik személyeknek okozott olyan károkat, amelyekért a biztosított a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

  A vagyonvédelmi szakmai felelősségbiztosítás feltételeiben számos olyan eset van, amire nem fizet a biztosító, csak ha külön jelzi az ügyfél a biztosítás megkötésekor, hogy erre is szeretné kiterjeszteni a biztosítást. Például külön meg kell jelölni, ha a vállalkozás foglalkozik magánnyomozással vagy egyéb kiemelten veszélyes tevékenységgel: pénz vagy értékcikk szállítása és őrzése, vagyonvédelmi tevékenység távfelügyeleti rendszer üzemeltetésével; vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszerek telepítése, tervezése és üzemeltetése; és építési területek őrzése. Biztosítás kötés előtt, vagy meglevő biztosításuk felülvizsgálatakor kérdezzenek rá, hogy minden szükséges kiegészítő tevékenységre kiterjed-e a biztosításuk.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Vezető tisztségviselői (D&O)

  A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

   

  Vezető tisztségviselői (D&O)  felelősségbiztosítás

   

  A társaságok vezetői mára egyre gyakrabban szembesülnek azzal a ténnyel, hogy vezetői minőségükben meghozott döntéseikért felelősséggel tartoznak az általuk irányított társaságnak, amely közvetlenül felel a tulajdonosoknak, részvényeseknek, illetve a társasággal kapcsolatba kerülő harmadik személynek. A jogszabályok a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségét nem a cég méretének függvényében állapítják meg, így a tőzsdén jegyzett cégek vezetőihez hasonlóan a viszonylag kisebb társaságok vezetői is éppúgy teljes kártérítési felelősséggel tartoznak – 2014-es Ptk módosítás óta egyre inkább a magánvagyonuk terhére is – az általuk vezetett társaságnak.

  A vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok felelősségbiztosítása a vezetők hibás döntéseivel okozott károk következményei ellen nyújt biztosítási fedezetet, vagyis az olyan követelésekkel szemben, amelyek a vezetői pozícióból eredő személyes felelősségvállalásnak tudhatók be. A vezető tisztségviselők a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, főszabályként a társaság, meghatározott estekben pedig a hitelezők érdekeinek az elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A vezető tisztségviselők a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével okozott károkért.

  A biztosító által nyújtott fedezet hivatott a biztosított helyett megtéríteni a Biztosított által – a gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségből, felügyelő bizottsági tagságból származó kötelezettségei megszegésével – a társaságnak okozott károkat (a szerződésben meghatározott összeghatárig), amelyekért a Biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

  Mivel a fedezet sok-sok apró összetevőből áll, így célszerű szakember segítségét kérni a megfelelő védelem kialakítására.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

Kérem válassza ki milyen ügyben keres minket!
Fájlok feltöltése
Browse Files
Az adatkezelési tájékoztatóban leírtakat megismertem, adataim kezeléséhez hozzájárulok.
Szeretnék feliratkozni a hírlevélre.
Küldés